• Wolontariat MOSiR

Wolontariat MOSiR

Spotkanie integracyjne i warsztatowe z wolontariuszami MOSiR

20

1

 

11 października zorganizowaliśmy spotkanie z naszymi wolontariuszami. Spotkanie miało charakter integracyjny, ale także warsztatowy. Omówiliśmy wnioski, które płyną z badań jakie przeprowadzamy w ramach międzynarodowego programu Erasmus + Sport "Volunteering Sporty and Healthy Life" (skrót: "Vol4Life").

 

W ramach tego programu prowadzimy badania i obserwacje w zakresie wolontariatu w sporcie. Do tej pory mieliśmy okazję rozmawiać na temat wolontariatu w sporcie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Lublinie, Centrum Wolontariatu Sportowego w Lublinie, grupą nieformalną Silesian Wolo oraz oczywiście z naszą grupą wolontariuszy MOSiR.

Pierwsze wnioski i opinie omówiliśmy na wymianie w Maladze (maj 2019). Podobne spotkania i badania przeprowadzili pozostali partnerzy programu "Vol4Life" tj. Hiszpania - Iniciativa Internacional Joven (lider projektu), Litwa - Asociacija Aktyvistai , Grecja - IASIS, Włochy - ASD San Venanzo. Podczas kilkudniowego spotkania w Maladze opracowaliśmy podstawy programu szkoleniowego dla wolontariuszy w sporcie, który mógłby być uniwersalny we wszystkich zainteresowanych krajach Unii Europejskiej.

Na naszym piątkowym spotkaniu z wolontariuszami MOSiR omówiliśmy podstawy tego programu, wysłuchaliśmy ich opinii, uwag i sugestii. Celem tego spotkania była weryfikacja podstaw programu szkoleniowego z oczekiwaniami i wymaganiami grupy. Rozdaliśmy też anonimowe ankiety, aby podsumować zebrane wnioski i opinie.

 

Przed nami podobne spotkanie ze środowiskiem sportowców. Chcemy dowiedzieć się czy nasza propozycja współpracy z wolontariuszami i nasz program szkoleniowy spełnia także ich oczekiwania.

Podczas spotkania wręczyliśmy drobne upominki naszym wolontariuszom, a szczególnie zaangażowane osoby otrzymały upominki z Urzędu Miasta, które w imieniu prezydenta i swoim wręczył wice prezydent Piotr Masłowski.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

On October 11, we organized a meeting with our volunteers. The meeting had an integrating, but also workshop character. We discussed the conclusions that we draw from the research we carry out as part of the international Erasmus + Sport program "Volunteering Sporty and Healthy Life" (abbreviation: "Vol4Life").

 

As part of this program, we conduct research and observation in the field of volunteering in sport. So far, we have had the opportunity to talk about volunteering in sport with the Regional Volunteer Center in Kielce, the Regional Volunteer Center in Lublin, the Sports Volunteer Center in Lublin, the informal group Silesian Wolo and of course with our group of MOSiR volunteers.

We discussed the first conclusions and opinions during the exchange in Malaga (May 2019). Similar meetings and studies were conducted by other partners of the "Vol4Life" program, ie Spain - Iniciativa Internacional Joven (project leader), Lithuania - Asociacija Aktyvistai, Greece - IASIS, Italy - ASD San Venanzo. During a few days meeting in Malaga, we developed the basics of a training program for volunteers in sport that could be universal in all EU countries concerned.

 

At our Friday meeting with MOSiR volunteers, we discussed the basics of this program, listened to their opinions, comments and suggestions. The purpose of this meeting was to verify the basics of the training program with the group's expectations and requirements. We also distributed anonymous surveys to summarize the collected conclusions and opinions.

 

A similar meeting with the sports community is ahead of us. We want to find out whether our offer of cooperation with volunteers and our training program also meets their expectations.

During the meeting, we handed small gifts to our volunteers, and especially the people involved, received gifts from the City Hall, which was handed over by Vice President Piotr Masłowski on behalf of the president and his own.

 

GALERIA / GALERY - kliknij tutaj / click here

Pozostałe wydarzenia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.