• AKADEMIA TENISA ZIEMNEGO

AKADEMIA TENISA ZIEMNEGO

Ruszają zapisy na akademie tenisa ziemnego dla dzieci

10

9

 MIEJSCE i TERMINY:

- sala gimnastyczna w Rybniku Niedobczycach przy ul. Górnośląska 108;

- zajęcia prowadzone w 2 grupach zgodnie z harmonogramem :

a) I grupa -  wtorek godz. 17.00 oraz piątek godz. 17.00

b) II grupa -  wtorek godz. 18.00 oraz piątek godz. 18.00

 

Harmonogram spotkań – GRUPA POCZĄTKUJĄCA (cykl 8 spotkań):

  1. 10.09.2019 r.
  2. 13.09.2019 r.
  3. 17.09.2019 r.
  4. 20.09.2019 r.
  5. 24.09.2019 r
  6. 27.09.2019 r.
  7. 1.10.2019 r.
  8. 4.10.2019 r.

 

Czas trwania zajęć wynosi 60 minut. W tym wliczony jest czas na przygotowanie, rozgrzewkę oraz czynności po zakończonej grze wynikające z zasad korzystania z kortów.

 

CEL:

- nauka od podstaw gry w tenisa ziemnego;

- kształtowanie równowagi oraz właściwej postawy ciała.

 

UCZESTNICTWO:

- uczestnikami zajęć mogą być:

--> dzieci w wieku 6 – 12 lat (rocznikowo) za zgodą rodzica na udział dziecka w zajęciach;

- wszyscy uczestnicy posiadają pełną sprawność psychofizyczną;

- wszyscy uczestnicy wyrażają chęć udziału w zajęciach;

- uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia;

- uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu Akademii Tenisa Ziemnego oraz ogólnych zasad etyki gry w tenisa;

- Organizator zapewniana uczestnikom na czas prowadzenia zajęć odpowiedni sprzęt – rakiety, piłki;

- każdy uczestnik zobowiązany jest do:

->  uczestniczenia w zajęciach w odpowiednim obuwiu, które nie niszczy i nie brudzi nawierzchni kortów,

-> punktualnego stawiania się na zajęcia,

->  uczestniczenia w zajęciach w sposób, który nie zakłóca ich przebiegu,

->  podporządkowania się poleceniom instruktora,

->  kulturalnego odnoszenia się do współuczestników Akademii;

- W przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika obowiązków wskazanych powyżej, instruktor ma prawo wyłączenia uczestnika z czynnego udziału w zajęciach. Wyłączenie z zajęć nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za zajęcia. Wyłączeni z zajęć niepełnoletni uczestnicy mają obowiązek przebywania w hali kortów pod opieką instruktora do momentu zakończenia zajęć;

- w przypadku niskiej frekwencji uczestników danej grupy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu i harmonogramu zajęć grupy lub do połączenia grup;

- uczestnik może zostać skreślony przez Organizatora z listy uczestników Akademii m.in. w przypadku, gdy:

-> nie została wniesiona opłata za udział w zajęciach na warunkach określonych w regulaminie,

-> mimo upomnienia uczestnik nie stosuje się do obowiązujących regulacji wewnętrznych, w tym regulaminu, przepisów bhp,

-> przy zapisywaniu na zajęcia zostało złożone niezgodne z prawdą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach,

->  uczestnik swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub osób trzecich,

-> uczestnik przebywa na terenie prowadzonych zajęć pod wpływem środków odurzających lub rozpowszechnia ww. środki na terenie zajęć,

-> uczestnik dopuszcza się wandalizmu, kradzieży lub wymuszeń na terenie prowadzonych zajęć,

-> poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie uczestnik uniemożliwia pracę w grupie i prowadzenie zajęć,

-> uczestnik swoim zachowaniem narusza dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego.

 

Każdy uczestnik (lub rodzic / opiekun prawny) jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich (lub dziecka) danych osobowych podanych w oświadczeniu i innych zgodach. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72. Dane w postaci imię i nazwisko oraz ewentualny wizerunek będą przetwarzane w celu organizacji, realizacji zajęć publikacji sprawozdania z imprezy sportowej, a imię i nazwisko, ew. adres i nr konta bankowego osoby dokonującej wpłaty na konto MOSiR - w celu rozliczeń finansowych. Dane w postaci wizerunek (bez podania imienia i nazwiska) mogą być udostępnione na stronie www.mosir.rybnik.pl, na Facebook’u, Instagramie oraz na kanale YouTube MOSiR Rybnik. Każdy uczestnik (lub rodzic / opiekun prawny) ma prawo dostępu do treści swoich (lub dziecka) danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji podanych wyżej celów. W przypadku dokonywania rozliczeń finansowych podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości.

 

ZGŁOSZENIA:

A. INTERNETOWE w terminie do 08.09.2019 r. (niedziela)

- poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

- ze względu na ograniczoną ilość miejsc (12 osób na każdą grupę, przy dwóch instruktora)  – decyduje kolejność zgłoszeń (potwierdzenie wstępnego przyjęcia na zajęcia będą realizowane w ciągu 3 dni roboczych);

- po potwierdzeniu wstępnego przyjęcia na zajęcia należy dokonać płatności zgodnie z punktem VI. Regulaminu.

B. W DNIU rozpoczęcia Akademii Tenisa Ziemnego (10.09.2019 r.) – przed rozpoczęciem zajęć – POD WARUNKIEM WOLNYCH MIEJSC.

 

ODPŁATNOŚĆ:

- odpłatność za Akademię Tenisa Ziemnego wynosi 25 zł / os. za cykl 8 spotkań;

- opłatę należy uiścić po potwierdzeniu zgłoszenia;

- raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi;

- w przypadku odwołania zajęć przez Organizatora przewiduje się odrobienie zajęć w innym terminie.

 

A. PRZELEWEM (po potwierdzeniu przyjęcia na listę uczestników) na konto: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, ul. Gliwicka 72

bank: PKO BP SA, nr rachunku: 56 1020 2528 0000 0802 0434 5617

w tytule wpłaty należy wpisać: AKADEMIA TENISA ZIEMNEGO 2019 + Nazwisko i Imię uczestnika.

 

B. GOTÓWKĄ

- w przypadku zapisów w dniu rozpoczęcia zajęć (pod warunkiem wolnych miejsc) będzie możliwość dokonania opłaty na miejscu.

Dokumenty do pobrania

Pozostałe wydarzenia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.