Opis obiektuGodziny otwarcia

Obiekt jest czynny w godzinach: od 7:00 do 22:00.

Regulamin korzystania z Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego

 1. Miejski Stadion Lekkoatletyczny jest obiektem sportowym administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72.
 2. Obiekt czynny jest codziennie w godzinach od 7.00 do 22.00.
 3. Za korzystanie ze stadionu pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Ze stadionu korzystać mogą:
 • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera;
 • grupy zorganizowane;
 • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela;
 • zakłady pracy, instytucje i organizacje;
 • osoby fizyczne;
 • dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich;
 • osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności.
 1. Osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są do:
 • używania obuwia i stroju sportowego;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych znajdujących się na wyposażeniu stadionu;
 • utrzymania czystości i porządku na terenie stadionu;
 • podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu;
 • przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu.
 1. O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy na stadionie decyduje kierownik obiektu w porozumieniu z dyrektorem MOSiR.
 2. Warunkiem zorganizowania imprezy na stadionie jest podpisanie umowy o wynajmie obiektu i jej bezwzględne przestrzeganie.
 3. Zajęcia treningowe odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem, na warunkach określonych we wcześniej podpisanej umowie pomiędzy MOSiR-em a klubem, stowarzyszeniem sportowym lub szkołą.
 4. W czasie zawodów/zajęć organizator zobowiązany jest do przestrzegania bowiązujących przepisów oraz regulaminu i jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym ze stadionu.
 5. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządek w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych po każdych zajęciach.
 6. Osoby trenujące na stadionie mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu obiektu wyłącznie za zgodą kierownika stadionu.
 7. Za grupy trenujące na stadionie pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, trenerzy, instruktorzy, zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków swoich podopiecznych.
 8. Osoby indywidualne mogą korzystać z bieżni stadionu lekkoatletycznego w godzinach ogólnodostępnych, niekolidujących z zawodami i zorganizowanymi zajęciami sportowymi.
 9. Osoby niepełnoletnie korzystają ze stadionu w obecności opiekuna lub obsługi obiektu.
 10. Ze stadionu nie mogą korzystać:
 • osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
 • osoby z przeciwwskazaniem lekarskim.
 1. Przebywającym na terenie obiektu oraz korzystającym ze stadionu zabrania się w szczególności:
 • palenia tytoniu;
 • wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych używek ograniczających świadomość i sprawność człowieka;
 • wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem stadionu np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;
 • niszczenia urządzeń sportowych i płyty obiektu;
 • żucia gumy;
 • przeszkadzania w zajęciach;
 • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
 • wprowadzania zwierząt;
 • korzystania z bieżni syntetycznej w obuwiu piłkarskim z korkami;
 • wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia boisk i stadionu, zamknięte bramy, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty, reklamy oraz dachy i inne;
 • wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów obiektu: pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe, itp.;
 • używania na terenie stadionu czapek kominiarek i innych akcesoriów utrudniających identyfikację osoby;
 • rzucania wszelkimi przedmiotami, rozniecania ognia, zapalania wszelkich wyrobów pirotechnicznych;
 • wszelkiego handlu, rozdawania druków, ulotek i przeprowadzania zbiórek pieniężnych i rzeczowych bez zgody administratora;
 • pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania;
 • umieszczania wszelkich reklam bez zgody administratora;
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu;
 • wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych, butelek i innych pojemników wykonanych ze szkła lub innego pękającego, szczególnie twardego materiału.
 1. Pracownicy MOSiR lub ochrona obiektu mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania ze stadionu.
 2. Za wartościowe przedmioty pozostawione na obiekcie dyrekcja MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 4. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno - administracyjnej.
   

Dyrektor MOSiR w Rybniku

Akceptujemy karty: