Aktualności

Akademia Nordic Walking edycja jesień 2019

Miejski stadion lekkoatletyczny

Ruszają zapisy na akademie

akademia-nordic-walking
REGULAMIN
AKADEMIA NORDIC WALKING – jesień 2019

I. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku. ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik.

Dział Organizacji Imprez i Promocji, telefon +48 32 42 27 839 wew. 22

www.mosir.rybnik.pl,  e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl

 

II. CEL

 • Nauka prawidłowej techniki chodu Nordic Walking (NW).
 • Zachęcanie do uprawiania jednej z najprostszych formy aktywności ruchowej.
 • Podnoszenie sprawności fizycznej oraz profilaktyka zdrowotna.
 • Upowszechnianie idei aktywnego wypoczynku oraz rekreacji poprzez sport.

 

III. MIEJSCE

Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Gliwickiej 72 (wejście/wjazd oraz parking od ul. Żużlowej).

 

IV. TERMIN

01.10-17.10.2019 – w wtorek i czwartek o godzinach:

- GRUPA I godzina 18:30-19:30 – cykl 6-ciu spotkań

 

Maksymalna zakładana ilość uczestników w GRUPIE: 16 osób.

 

ZAJĘCIA DLA OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH oraz chcących poprawić lub sprawdzić swoją technikę.

 

V. UCZESTNICTWO

W zajęciach mogą brać udział wszyscy chętni (od 15 roku życia) którzy:

 • wyrażają chęć udziału w zajęciach (bez względu na poziom umiejętności i wytrenowania);
 • podpiszą stosowne oświadczenie/a pozwalające na udział w zajęciach;
 • w przypadku uczestników niepełnoletnich (od 15 roku życia) przedłożą prowadzącemu zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w zajęciach;
 • dokonają stosownej opłaty.

 

VI.  AKCJA PROMOCYJNA

W czasie wiosennej edycji Akademii Nordic Walking 2019 odbędzie się 6 spotkań w każdej GRUPIE. Każdy uczestnik, który będzie obecny na co najmniej 4 spotkaniach (danej GRUPY), otrzyma 3 wejścia na pływalnię kryta YNTKA (ul. Powstańców Śląskich 40, Rybnik) do wykorzystania do 31.12.2019 roku. Odbiór wejściówki musi być potwierdzony własnoręcznym podpisem.

 

VII. PŁATNOŚCI

Odpłatność za cykl spotkań w ramach jednej wybranej grupy wynosi 50 zł/os., a w przypadku dzieci i młodzieży od 15 do 18 lat – 25 zł/os.

 

OPŁATY można dokonać przed pierwszymi zajęciami:

 • przelewem na konto:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, ul. Gliwicka 72,

bank: PKO BP SA, nr rach.: 56 1020 2528 0000 0802 0434 5617

w tytule wpłaty należy wpisać: AKADEMIA NORDIC WALKING JESIEŃ 2019 oraz imię i nazwisko uczestnika;

 •     gotówką:
 •     w Dziale Organizacji Imprez i Promocji MOSiR Rybnik, ul. Gliwicka 72, w dni robocze poniedziałek – piątek, w godzinach 7:30 – 14:30;

W przypadku dokonania opłaty przed pierwszymi zajęciami na zajęcia należy przynieść potwierdzenie przelewu lub paragon.

 

VIII. ZGŁOSZENIA

 • Za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.mosir.rybnik.pl - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • Poprzez dokonanie wcześniejszej opłaty na konto MOSiR Rybnik.
 • W biurze Działu Organizacji Imprez i Promocji MOSiR Rybnik, ul. Gliwicka 72,
 • w dni robocze poniedziałek-piątek, w godzinach 7.30 – 14.30 (możliwość dokonania opłaty).

 

IX. UWAGI KOŃCOWE

 • Zajęcia odbywać się będą bez względu na pogodę.
 • Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanego instruktora Nordic Walking.
 • Udostępnienie sprzętu w cenie.
 • Z zajęć będą wypraszane osoby pod wpływem alkoholu lub innych używek, a także osoby używające wulgarnych słów, zarówno w stosunku do Organizatorów, jak również uczestników Akademii Nordic Walking.
 • Uczestnicy zobowiązani są również do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Akademii Nordic Walking oraz regulaminów obiektów, na których prowadzone będą zajęcia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i interpretacji Regulaminu.
 • Warunkiem wzięcia udziału w zajęciach jest: wpisanie się na listę uczestników, podpisanie stosownego oświadczenia oraz dokonanie opłaty związanej z uczestnictwem w zajęciach.
 • Każdy uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność i samodzielnie decyduje o swoich predyspozycjach fizycznych.
 • Organizator nie odpowiada za szkody rzeczowe wynikłe w stosunku do uczestników i osób trzecich.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się i podpisać oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 (dla osób pełnoletnich), do niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku udziału osób nieletnich, rodzice lub opiekunowie zobowiązani są zapoznać się i podpisać oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 (dla rodziców / opiekunów prawnych małoletnich), do niniejszego Regulaminu.

 

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72. Dane uczestnika w postaci imię, nazwisko, wiek i miejscowość oraz ewentualnie wizerunek (bez podania imienia i nazwiska), a także dane uczestnika / rodzica w postaci: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer konta bankowego, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia Rajdu, promocji imprezy oraz dokonania rozliczeń finansowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. W przypadku rozliczeń finansowych podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Wizerunek (bez podania imienia i nazwiska) może być udostępniony na stronie www.mosir.rybnik.pl oraz Facebook`u, Instagramie, kanale YouTubie MOSiR Rybnik. Każdy uczestnik (lub rodzic / opiekun prawny) ma prawo dostępu do treści swoich (lub dziecka) danych oraz ich poprawiania.

Regulamin: 23.09.2019 r.