Aktualności

Akademia Biegania - wiosna 2019

Miejski stadion lekkoatletyczny

21 marca  RUSZYŁA KOLEJNA EDYCJA AKADEMII BIEGANIA (AB)!
(21.03. - 18.06.2019 r.)

Zajęcia poprowadzi Andrzej Piecha - trener lekkiejatletyki - i odbywają się we wtorki i czwartki o godzinach:
- 17.45 - grupa I
- 18.45 - grupa II

Dziś rozpoczęliśmy kolejną edycję Akademii Biegania!!!


Na pierwszej grupie pojawiło się 16 osób, po krótkiej rozgrzewce potruchtaliśmy 4 kółka, następnie wykonaliśmy kilka ćwiczeń ogólnorozwojowych w truchcie, potem każdy uczestnik pobieg 10 minut w swoim tempie, na koniec przeprowadzone zostały ćwiczenia rozciągające i oddechowe.

Na drugą grupę stawiło się 19 osób, po rozgrzewce pobiegliśmy 4 kółka, potem doskonaliliśmy marsze dynamicznym z unoszeniem kolan, kroki odstawno-dostawny, i przekładankę oraz  przyśpieszenia 3x15m potem bieg ciągły w indywidualnym tempie - 15 minut. Na zakończenie zajęć zestaw ćwiczeń rozciągających przy barierkach.


REGULAMIN - AKADEMIA BIEGANIA – wiosna 2019

I. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku. ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik,

tel. 32 42 27 853 wew., e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl   /   www.mosir.rybnik.pl​​​​​​​

 

II. TERMINY

21 marca – 18 czerwca 2019 roku w każdy wtorek i czwartek w godzinach:

Godz. 17.45 – grupa I

Godz. 18.45 – grupa II

 

Harmonogram – daty spotkań.

- marzec   21, 26, 28

- kwiecień   2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30

- maj   7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30

- czerwiec   4, 6, 11, 13, 18

 

Każdy z uczestników Akademii Biegania sam określa swoją przynależność do danej grupy.

 

III. CEL

 • zachęcanie do uprawiania najprostszej formy aktywności ruchowej;
 • podnoszenie sprawności fizycznej;
 • promowanie atrakcyjnych terenów do uprawiania rekreacji;
 • upowszechnianie idei aktywnego wypoczynku.
   

IV. MIEJSCE

ZBIÓRKA: Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Gliwickiej (wejście i parking od ul. Żużlowej).

TRASA: wyznaczona przez prowadzącego.

 

V. UCZESTNICTWO

W zajęciach mogą brać udział wszyscy chętni (od 15 roku życia), którzy:

 • wyrażają chęć udziału w zajęciach (bez względu na poziom umiejętności i wytrenowania);
 • podpiszą stosowne oświadczenia pozwalające na udział w zajęciach;
 • przedłożą prowadzącemu zgodę rodzica / opiekuna prawnego na udział w zajęciach (dotyczy uczestników niepełnoletnich).

 

VI. AKCJA PROMOCYJNA

W czasie wiosenne edycji Akademii Biegania 2019 odbędą się 25 spotkań w ramach każdej grupy. Każdy uczestnik, który będzie obecny na 20 spotkaniach, otrzyma karnet dla jednej osoby na pływalnię krytą YNTKA przy ul. Powstańców Śl. w Rybniku upoważniający do skorzystania z 8, 45-minutowych wejść na basen do wykorzystania do 31 grudnia 2019 roku. Osobisty odbiór karnetu musi być potwierdzony własnoręcznym podpisem.

 

VII. ZGŁOSZENIA:

 • bezpośrednio u prowadzącego zajęcia przed każdymi zajęciami (należy przybyć 10 minut przed zajęciami) na Stadionie Lekkoatletycznym, ul. Gliwicka 72 (wejście / wjazd również od ulicy Żużlowej)
 • w biurze Działu Organizacji Imprez i Promocji MOSiR Rybnik, ul. Gliwicka 72 (biuro na parterze) w dni robocze poniedziałek-piątek, w godzinach 7.30 – 14.30 (również możliwość dokonania opłaty)

Do Akademii Biegania można dołączyć w dowolnym momencie jej trwania.

 

VIII. PŁATNOŚCI:

za cykl spotkań w ramach jednej wybranej grupy obowiązuje opłata 50 zł/os., a w przypadku dzieci i młodzieży od 15 do 18 lat – 25 zł/os.

OPŁATY można dokonać (przed pierwszymi zajęciami):

- przelewem na konto: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, ul. Gliwicka 72,

bank: PKO BP SA, nr rach.: 56 1020 2528 0000 0802 0434 5617

w tytule wpłaty należy wpisać: AKADEMIA BIEGANIA - WIOSNA 2019,  imię i nazwisko uczestnika

(na pierwsze zajęcia należy przynieść potwierdzenie dokonanego przelewu)

- w Dziale Organizacji Imprez i Promocji MOSiR Rybnik, ul. Gliwicka 72 (parter)
  w dni robocze poniedziałek – piątek, w godzinach 7.30 – 14.30

 

IX. UWAGI KOŃCOWE:

1. Zajęcia odbywać się będą bez względu na pogodę.

2. Koszty związane z organizacją zajęć pokrywa MOSiR.

3. Zajęcia prowadzi trener lekkiej atletyki mgr Andrzej Piecha.

4. Z zajęć będą wypraszane osoby pod wpływem alkoholu, a także osoby używające wulgarnych słów, zarówno w stosunku do organizatorów, jak również uczestników Akademii Biegania.

5. Uczestnicy zobowiązani są również do zapoznania się i przestrzegania regulaminów obiektów, na których przeprowadzane są zajęcia.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu.

7. Warunkiem wzięcia udziału w zajęciach jest:

- wpisanie się na listę uczestników,

- podpisanie stosownego oświadczenia podczas zapisów,

8. Każdy uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność i samodzielnie decyduje o swoich predyspozycjach fizycznych,

9. Organizator nie odpowiada za szkody rzeczowe wynikłe w stosunku do uczestników i osób trzecich.

10. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz możliwość wprowadzenia do niego zmian.

11. Organizator na czas trwania zajęć nie zapewnia zabezpieczenia medycznego oraz ubezpieczenia uczestników od NNW.

12. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem zajęć.

13. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

14. Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się i podpisać oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 (dla osób pełnoletnich), do niniejszego Regulaminu.

15. W przypadku udziału osób nieletnich, rodzice lub opiekunowie zobowiązani są zapoznać się i podpisać oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 (dla rodziców /opiekunów prawnych małoletnich), do niniejszego Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72. Dane uczestnika w postaci imię, nazwisko, wiek i miejscowość oraz ewentualnie wizerunek (bez podania imienia i nazwiska), a także dane uczestnika / rodzica w postaci: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer konta bankowego, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia Rajdu, promocji imprezy oraz dokonania rozliczeń finansowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. W przypadku rozliczeń finansowych podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Wizerunek (bez podania imienia i nazwiska) może być udostępniony na stronie www.mosir.rybnik.pl oraz Facebook`u, Instagramie, kanale YouTubie MOSiR Rybnik. Każdy uczestnik (lub rodzic / opiekun prawny) ma prawo dostępu do treści swoich (lub dziecka) danych oraz ich poprawiania.

Regulamin: 05.03.2019 r.