Opis obiektu


Lodowisko w sezonie 2022/23

Sezon 2023/24 rozpocznie się 2 grudnia o godz. 14:00

 


Regulamin dla osób korzystających z lodowiska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku przy ul. Gliwickiej.

 1. Lodowisko jest obiektem Gminy Rybnik administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, ul. Gliwicka 72.
 2. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny, z którego mogą korzystać grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
 3. Obiekt jest czynny w następujących terminach i godzinach:
 • poniedziałek – piątek godz. 8.00 - 21.00; sobota, niedziela godz. 9.30 - 21.00, ferie zimowe godz. 9.30 - 21 00;
 • możliwość rezerwacji dla szkolnych grup zorganizowanych: poniedziałek – piątek godz. 8.00 - 15.00;
 • szczegółowy wykaz ogólnodostępnych wejść i przerw na konserwację lodu wywieszony jest przy kasie biletowej lodowiska oraz na stronie internetowej MOSiR;
 • niezależnie od czasu wejścia na taflę lodowiska, osoba korzystająca kończy jazdę w wyznaczonych godzinach.
 • jednorazowe wejście celem skorzystania z lodowiska trwa 60 minut.
 1. Kierownik – gospodarz obiektu jest odpowiedzialny za organizację wykorzystania lodowiska w oparciu o miesięczny harmonogram zatwierdzony przez dyrektora MOSiR.
 2. W przypadku organizowania imprez i zajęć sportowo – rekreacyjnych, MOSiR zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
 3. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli lub osoby uprawnione do bezpłatnego wstępu.
 4. Użytkownicy lodowiska mogą korzystać z wypożyczalni łyżew, po wcześniejszym wykupieniu biletu w kasie oraz przedłożeniu w zastaw ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub kaucji w wysokości 200 zł. Kask ochronny wypożyczany jest nieodpłatnie po przedłożeniu w zastaw ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub kaucji w wysokości 100 zł.
 5. Użytkownicy lodowiska mogą korzystać z usług szlifierni – w terminach wyznaczonych przez MOSiR - po wcześniejszym wykupieniu w kasie biletu do szlifierni.
 6. W sytuacjach niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z lodowiska decyduje kierownik obiektu lub osoba przez niego wyznaczona.
 7. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko.
 8. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.
 9. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 120 osób.
 10. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami w ciepłym ubraniu i rękawiczkach. Osobom korzystającym z lodowiska zaleca się: - jazdę na lodzie w czapkach osłaniających potylicę - jazdę w kaskach ochronnych.
 11. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osoby dorosłej będącej na łyżwach. Dzieci w wieku do lat 12 podczas korzystania z lodowiska mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym.
 12. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
 13. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę poprzez system nagłośnienia lodowiska.
 14. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się: używania łyżew do jazdy szybkiej, używania kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska w czasie innym niż przeznaczony do amatorskiej gry w hokeja. siadania na bandach okalających lodowisko, rzucania śniegiem, jazdy z dziećmi na rękach, wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na tafli lodowiska, niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenie po tafli lodowiska, stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw. palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających na terenie obiektu pod rygorem usunięcia z obiektu.
 15. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane na teren obiektu.
 16. Szkoły prowadzą zajęcia pod kierunkiem nauczyciela (lub trenera, instruktora), który ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów oraz formę prowadzenia zajęć.
 17. Przed każdymi zajęciami w grupach zorganizowanych opiekun grupy ma obowiązek sprawdzić stan techniczny udostępnionych urządzeń i sprzętu sportowego.
 18. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.
 19. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych tj. przy dłuższym boku lodowiska.
 20. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi.
 21. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
 22. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika MOSiR.
 23. Na terenie lodowiska funkcjonuje szatnia. Za rzeczy pozostawione w szatni oraz na pozostałym terenie obiektu administrator lodowiska nie ponosi odpowiedzialności.
 24. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem hokeja na lodzie i łyżwiarstwa. Osoby korzystające z lodowiska, korzystają z niego na własną odpowiedzialność.
 25. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń pracowników MOSiR.
 26. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.

 

Dyrektor MOSiR w Rybniku

Akceptujemy karty: