Pracownicze Plany Kapitałowe

Informacja dotycząca PPK w MOSiR w Rybniku

Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.) MOSiR w Rybniku podpisał umowę o zarządzanie PPK z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU SA. z mocą obowiązującą od 01.01.2021 r.
PPK to Program, który pozwoli Państwu zaoszczędzić środki z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60 roku życia. Wpłaty, dokonywane na Państwa prywatny rachunek prowadzony w ramach PPK będą finansowane z trzech źródeł:

  • od Zatrudniającego w wysokości 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia składki emerytalno-rentowej (wpłata podstawowa Zatrudniającego),
  • od Zatrudnionego – w wysokości 2% wynagrodzenia (wpłata podstawowa Zatrudnionego),
  • z Funduszu Pracy - w ramach jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł i dopłat rocznych z tytułu aktywnego oszczędzania każda w wysokości 240 zł.

Do Programu z mocy Ustawy zostaną zapisani wszyscy zatrudnieni  w MOSiR  Rybnik na dzień  01.01.2021 r, którzy ukończyli 18 lat i nie ukończyli 55 roku życia z wyjątkiem osób, które nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym.

Osoby w wieku 18 do 55 lat zatrudnione w MOSiR, które nie są zainteresowane przystąpieniem do PPK winny złożyć Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w Dziale Administracji i Kadr lub Dziale Płac. 

Zatrudnieni  po 01.01.2021 będą musieli dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia w MOSiR. Do okresu tego wlicza się okresy zatrudnienia w MOSiR w 12 miesiącach poprzedzających datę zatrudnienia (dotyczy okresu  podczas którego Zatrudniony podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym).

Z chwilą osiągnięcia powyższego stażu, osoba zatrudniona będzie automatycznie zapisana przez Zatrudniającego do Programu, o ile nie złoży wcześniej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Osoby zatrudnione, które na dzień 01.01.2021 ukończyły 55 rok życia, a nie ukończyły 70 roku życia nie będą automatycznie zapisywane do PPK, lecz mogą przystąpić do PPK na zasadach dobrowolności. Zatrudniający zapisze je do PPK na ich pisemny Wniosek o zawarcie Umowy o prowadzenie PPK  złożony w Dziale Administracji i Kadr lub Dziale Płac.

Osoby zatrudnione mają również możliwość odprowadzania wpłaty dodatkowej w wysokości nieprzekraczającej 2% wynagrodzenia. Zatrudnieni, którzy zamierzają odprowadzać wpłaty dodatkowe, proszone są o złożenie  Deklaracji wnoszenia wpłaty dodatkowej.

Zatrudnieni przystępujący do PPK lub będący uczestnikami PPK, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia, mogą odprowadzać składkę podstawową w wysokości niższej, niż 2% swojego wynagrodzenia, ale nie niższej niż 0,5%  wynagrodzenia, o ile złożą w Dziale Administracji i Kadr lub Dziale Płac Deklarację  uczestnika PPK w zakresie obniżenia wpłaty podstawowej.

Osoba nowozatrudniona, która jest uczestnikiem PPK, powinna w terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie jej 3 – miesięczny okres zatrudnienia – złożyć Zatrudniającemu Oświadczenie o zawartych w jej imieniu umowach o prowadzenie PPK.

Oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto te umowy.

Wzory wszystkich wniosków, oświadczeń i deklaracji są dostępne  w Dziale Administracji i Kadr, Dziale Płac, na stronie internetowej MOSiR w zakładce – O nas – Pracownicze Plany Kapitałowe.

W przypadku konieczności ich zastosowania, prosimy o wypełnienie odpowiedniego wzoru, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie go do Działu Administracji i Kadr lub Działu Płac. 

Jednocześnie informuję, że środki gromadzone w ramach PPK, zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, są prywatnymi środkami uczestników PPK oraz podlegają dziedziczeniu. Będzie z nich można skorzystać zachowując ulgi podatkowe, ulgę ZUS i dopłaty z Funduszu Pracy, po osiągnięciu 60 roku życia. W niektórych przypadkach będzie również można skorzystać z nich, przynajmniej w części, przed osiągnięciem 60 roku życia (np. w przypadku poważnego zachorowania lub zakupu mieszkania / budowy domu na kredyt).

Więcej informacji na temat PPK można uzyskać na stronie internetowej portalu PPK tj.  www.mojePPK.pl


PLIKI DO POBRANIA