Klauzula - zamówienia publiczne do 130 tys. zł

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – dla zamówień nie przekraczających 130 000 zł

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – dla zamówień nie przekraczających 130 000 zł

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik, adres e-mail: sekretariat@mosir.rybnik.pl;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem
  e-mail: iod@kwiecienipartnerzy.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia poza ustawą Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł, prowadzonym w trybie przewidzianym Regulaminem wewnętrznym dla zamówień nie przekraczających 130 000 zł;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane;
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 3;
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429) oraz uprawnione organy państwa;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zapisami w Instrukcji kancelaryjnej, nie dłużej jednak niż przez 10 lat;
 8. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**, 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

     9. Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

    10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
          RODO;     
     11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

__________________________________

Wyjaśnienie:

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności protokołu zamówienia oraz jego załączników.

** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.