Klauzula dla uczestników imprez

Klauzula informacyjna dla uczestników imprez organizowanych przez MOSiR (Organizator)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – dla uczestników imprez organizowanych przez MOSiR w Rybniku (Organizator)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 - RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik (Organizator), adres e-mail: sekretariat@mosir.rybnik.pl;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem
  e-mail: iod@kwiecienipartnerzy.pl;
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników przekazane przez nich bezpośrednio lub przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika (w przypadku małoletnich). Podstawowe dane Uczestników (m. in. imię, nazwisko, wiek) mogą być zbierane przez Organizatora w celu organizacji konkursów/atrakcji skierowanych do Uczestników, wskazane dane Organizator przetwarza na podstawie zgody Uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, YouTube) i stronach internetowych Organizatora oraz podmiotów z nim współdziałających w zakresie realizacji celu jakim jest organizacja Imprezy;
 5. Wspomniane powyżej sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku następują zgodnie
  i w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.
  z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), przez Organizatora lub przez inne osoby na zlecenie Organizatora we wszystkich mediach społecznościowych oraz telewizji i prasie. Uczestnicy nie będą występować z żadnymi roszczeniami finansowymi do Organizatora lub innych osób działających na zlecenie Organizatora;
 6. Dane osobowe i wizerunkowe Uczestników Imprezy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, e i f RODO (zgoda na przetwarzanie danych, wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora);
 7. Każdy Uczestnik Imprezy ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując swoje żądanie do administratora danych, czyli Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku, ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik, adres e-mail: sekretariat@mosir.rybnik.pl lub do wyznaczonego przez administratora Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem iod@kwiecienipartnerzy.pl, jednak z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości odwołania zgody, jeżeli dane w formie wizerunku zostały przekazane np. prasie, a wizerunek został opublikowany, pierwotna zgoda wówczas obowiązuje, lecz wizerunek nie zostanie ponownie przekazany;
 8. Organizator Imprezy nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku, dokonywane przez innych Uczestników Imprezy bez zgody właściciela wizerunku, jednakże w ramach niniejszej informacji wzywa do powstrzymania się od utrwalania wizerunku konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie jego udostępniania w Internecie oraz innych mediach.