Klauzula dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik adres e-mail: sekretariat@mosir.rybnik.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik lub za pomocą poczty elektronicznej: iod@kwiecienipartnerzy.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji aktualnej oraz rekrutacji przyszłych lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą dla potrzeb rekrutacji aktualnej i rekrutacji przyszłych, maksymalnie przez okres 1 roku od ich otrzymania.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.   

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KONTAKTOWYCH DLA POTRZEB REKRUTACJI

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz danych kontaktowych, w postaci nr telefonu i adresu e-mail, zawartych w moim CV dla potrzeb obecnej i przyszłych rekrutacji. *

 * Do zamieszczenie przez kandydata do pracy w CV