Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ciążących na administratorze oraz wykonywania innych niezbędnych czynności wynikających z realizacji umów cywilno-prawnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów szczególnych;
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, podmioty wspierające nas w realizacji zadań oraz podmioty upoważnione na podstawie szczególnych przepisów prawa;

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów na podstawie, których zostały zebrane a następnie mogą być przetwarzane jedynie w celach archiwalnych;

Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  • prawo do ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody.
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości wykonywania niektórych z działań;


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU, ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik