Aktualność

WAKACYJNE WYCIECZKI ROWEROWE 2024

Zapraszamy na 4 wycieczki rowerowe połączone ze zwiedzaniem (odwiedzaniem) obiektów MOSiRowych. Podczas każdej wycieczki będzie okazja skorzystać z jednego z kąpielisk. Za każdym razem z innego.

Happy parents riding bikes with their children

WAKACYJNE WYCIECZKI ROWEROWE 2024!

Zapraszamy na 4 wycieczki rowerowe połączone ze zwiedzaniem (odwiedzaniem) obiektów MOSiRowych. Podczas każdej wycieczki będzie okazja skorzystać z kąpielisk, na każdym razem z innego.

 • ORGANIZATOR.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku. ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik, tel. (+48) 32 42 27 853 wew. 25, 24 i 23,

e-mail: imprezy.mosirrybnik@gmail.com  / www.mosir.rybnik.pl

 

 • PARTNER.

Partnerem Wakacyjnych Wycieczek Rowerowych 2024 – jest firma Electric Bike Rental.
Strona internetowa: www.ebike-rental.pl

 • CEL.

a.         Popularyzacja i upowszechnianie turystyki rowerowej oraz szlaków rowerowych.

b.         Podnoszenie sprawności fizycznej oraz profilaktyka zdrowotna.

c.         Upowszechnianie idei aktywnego wypoczynku oraz rekreacji poprzez sport.

d.         Integracja osób uprawiających turystykę rowerową.

 

 • CHARAKTER WAKACYJNYCH WYCIECZEK ROWEROWYCH.

Organizator przewiduje 4 różne wycieczki, każda z wycieczek będzie prowadzona z możliwością skorzystania z kąpieliska, które będzie na trasie danej wycieczki. Można wziąć udział w dowolnej liczbie wycieczek (1-4). Uczestnicy nie muszą korzystać z dodatkowego wejścia na przypisane do danej wycieczki kąpielisko. Na trasie każdej wycieczki będzie minimum 5 obiektów należących do MOSiR Rybnik. Część będzie dostępna do zwiedzania.

 

 • TERMINY, TRASA i MIEJSCE ZBIÓRKI WAKACYJNYCH WYCIECZEK ROWEROWYCH.
   

14 lipca 2024 r. – ORS Ruda – Kąpielisko Kamień – ORS Ruda

Przebieg trasy około 31 km (możliwe zmiany) dostępny jest pod linkiem:
https://www.traseo.pl/trasa/wycieczka-rowerowa-ruda-kamien-ruda

Miejsce zbiórki oraz start: parking rowerowy przy ORS Ruda (ul. Gliwicka 72, Rybnik), godzina 8:45, start godzina 9:00.

Atrakcje na trasie: krótkie oprowadzenie po ORS Ruda, przejazd przy zbiornikach wodnych (Zalew Orzepowicki, Zalew Rybnicki, Zalew Gzel, Zalew Pniowiec, Staw Wielopole), boisko Ochojec, tężnia na terenie Ośrodka w Kamieniu, wejście na teren Kąpieliska w Kamieniu, boisko Wielopole.

Zakończenie: powrót z Kąpieliska w Kamieniu na teren parkingu przed ORS Ruda na godzinę 14:30-15:30. Możliwy powrót z Kąpieliska w Kamieniu we własnym zakresie (po potwierdzeniu u prowadzącego grupę).
 

28 lipca 2024 r. – Pływalnia Yntka – Kąpielisko Pniowiec – Kampus

Przebieg trasy około 30 km (możliwe zmiany) dostępny jest pod linkiem:
https://www.traseo.pl/trasa/wycieczka-rowerowa-yntka-pniowiec-kampus-1

Miejsce zbiórki oraz start: parking przed Pływalnią Yntka (ul. Powstańców Śląskich 40, Rybnik), godzina 8:45, start godzina 9:00.

Atrakcje na trasie: krótkie zwiedzanie maszynowni, podbasenia Pływalni Yntka, wejście na Stadion Lekkoatletyczny, wejście na Stadion Miejski, krótkie zwiedzanie ORS Ruda, Tężnia na terenie Ośrodka w Kamieniu, boisko Golejów, boisko Grabownia, przejazd przy zbiornikach wodnych (Staw Wielopole, Zalew Grabownia, Zalew Rybnicki, Zalew Pniowiec, Zalew Gzel), wejście na teren Kąpieliska Pniowiec, Bushido.

Zakończenie: powrót z Kąpieliska Pniowiec na Kampus (Park Tematyczny przy Nacynie) na godzinę 14:30-15:30. Możliwy powrót z Kąpieliska Pniowiec we własnym zakresie (po potwierdzeniu u prowadzącego grupę).

UWAGI! Start i meta oddalone są od siebie o około 1 km.

11 sierpnia 2024 r. – Rynek – Kąpielisko Chwałowice – Rynek

Przebieg trasy około 26 km (możliwe zmiany) dostępny jest pod linkiem:
https://www.traseo.pl/trasa/wycieczka-rowerowa-rynek-chwalowice-rynek

Miejsce zbiórki oraz start: Rynek w Rybniku (ul. Rynkowa, Rybnik), godzina 8:45, start godzina 9:00.

Atrakcje na trasie: bulwary nad Nacyną (Rybnickie Nutrie), Bushido, boisko Niewiadom, Zabytkowa Kopalnia Ignacy, Tężnia w Radlinie, Orlik Niedobczyce, Park Czempiela, boisko Radziejów, Kąpielisko Chwałowice (wejście), boisko Chwałowice, tor mini żużlowy.

Zakończenie: powrót z Kąpieliska Chwałowice na Rynek na godzinę 14:30-15:30. Możliwy powrót z Kąpieliska Chwałowice we własnym zakresie (po potwierdzeniu u prowadzącego grupę).
 

25 sierpnia 2024 r. – Stadion MOSiR – Lotnisko Gotartowice – ORS Ruda

Przebieg trasy około 26 km (możliwe zmiany) dostępny jest pod linkiem:
https://www.traseo.pl/trasa/wycieczka-rowerowa-rynek-chwalowice-rynek

Miejsce zbiórki oraz start: parking przed Stadionem Miejskim (wjazd od ulicy Żużlowej, Rybnik), godzina 8:45, start godzina 9:00.

Atrakcje na trasie: wejście na Stadion Miejski, wejście na Stadion Lekkoatletyczny, Tężnia Paruszowiec, Tor Rolkowy, boisko Paruszowiec-Piaski, polana Kanetowiec, Lotnisko Gotartowice, boisko baseballowe, ORS Ruda (wejście na Kąpielisko Ruda).

Zakończenie: ORS Ruda (około 550 metrów od miejsca startu).

 • ZAPISY.

Zapisy internetowe maksymalnie na 3 dni przed zaplanowaną wybraną wycieczką:

- do 11 lipca 2024 r. – wycieczka 14 lipca 2024 r. – ORS Ruda – Kąpielisko Kamień – ORS Ruda;

- do 25 lipca 2024 r. – wycieczka 28 lipca 2024 r. – Pływalnia Yntka – Kąpielisko Pniowiec – Kampus;

- do 8 sierpnia 2024 r. – wycieczka 11 sierpnia 2024 r. – Rynek – Kąpielisko Chwałowice – Rynek;

- do 22 sierpnia 2024 r. – wycieczka 25 sierpnia 2024 r. – Stadion MOSiR – Lotnisko Gotartowice – ORS Ruda.

W dniu wydarzenia możliwa rejestracja pod warunkiem wolnych miejsc – płatność tylko gotówką.

ZAPISY dostępne pod adresem:

https://dostartu.pl/wakacyjna-wycieczka-rowerowa-2024-v12469

Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej za uczestnictwo w wycieczce / wycieczkach. O kolejności przyjęcia do udziału w wycieczce decyduje kolejność dokonania opłaty startowej. Pierwszeństwo do startu mają osoby, które dokonały opłaty wcześniej niż osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny wcześniej ale nie dokonały opłaty.

 • OPŁATY.

Opłata za udział w jednej wycieczce (dostępne są 4 wycieczki) wynosi: 15 zł/os.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, a za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto.

W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeń odpowiednią rubrykę i wpisać dane do faktury oraz przesłać do 14-stu dni od dokonanej opłaty – informację na adres e-mail: imprezy.mosirrybnik@gmail.com, o chęci otrzymania faktury. Faktury wystawiane będą w kolejnym miesiącu po dokonanej wpłacie.

 • UCZESTNICTWO.

W zajęciach mogą brać udział wszyscy chętni od 12 roku życia (decyduje rok urodzenia). Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wycieczce rowerowej tylko pod opieką osoby dorosłej – również zarejestrowanej i opłaconej.

Każdy uczestnik bierze udział w wycieczce na własną odpowiedzialność i samodzielnie decyduje o swoich predyspozycjach fizycznych do udziału w rajdzie.

Każdy uczestnik posiada własny sprawny rower.

Uczestnicy wycieczek zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz postanowień organizatora.

Organizator ubezpiecza uczestników rajdu od nieszczęśliwych wypadków NNW.

Organizator nie odpowiada za szkody rzeczowe wynikłe w stosunku do uczestników osób trzecich.

Ewentualna rezygnacja z udziału w rajdzie podczas jego trwania powinna być zgłoszona Organizatorowi.

Po zakończeniu wycieczki rowerowej każdy z uczestników wraca do domu na własną odpowiedzialność.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz możliwość zmian.

W trosce o bezpieczeństwo uczestnicy powinni posiadać kask rowerowy.

 • ŚWIADCZENIA.

Woda w butelce min. 0,5 l.

Ubezpieczenie NNW.

Zapewnienie osoby prowadzącej i zamykającej daną wycieczkę.

Atrakcje na trasach danych wycieczek – wymienione w punkcie 5.

 • UWAGI KOŃCOWE.

Każdy uczestnik wycieczek zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem imprezy oraz jest zobowiązany do zapoznania się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

Każdy uczestnik bierze udział w wycieczce / wycieczkach na własną odpowiedzialność i samodzielnie decyduje o swoich predyspozycjach fizycznych do udziału w imprezie, a akceptując postanowienia Regulaminu, oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych / lekarskich do udziału w wycieczce / wycieczkach.

Uczestnicy wycieczek zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, postanowień Organizatora, poleceń opiekunów (prowadzący i zamykający) wycieczkę.

Organizator nie odpowiada za szkody rzeczowe wynikłe w stosunku do innych uczestników i osób trzecich.

Rezygnację z udziału w wycieczce podczas jej trwania należy zgłosić Organizatorowi.

Osoby nie przestrzegające Regulaminu mogą zostać wykluczone przez Organizatora.

Udział w wycieczkach pod wpływem alkoholu lub innych używek jest zabroniony i w szczególnych przypadkach może spowodować wykluczenie uczestnika z wycieczki.

Uczestnik wycieczki ponosi odpowiedzialność za skutki błędnego wprowadzenia danych podczas zgłoszenia do imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz możliwość wprowadzenia do niego zmian. Sprawy sporne i nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Każdy uczestnik dokonujący rejestracji w dniu wydarzenia (pod warunkiem wolnych miejsc) zobowiązany jest zapoznać się i podpisać oświadczenie dla osoby biorącej udział w wydarzeniu. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub inny pełnoletni opiekun.

Każdy uczestnik / rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich / swojego dziecka danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb sprawozdawczych z imprezy