Aktualność

Rekreacja na obiektach sportowych w czasie pandemii

Nowe rozporządzenia w związku z pandemią.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 marca - zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - przywrócone zostały obostrzenia co do funkcjonowania m.in. obiektów sportowych.

Zasady działalności w obszarze sportu do 25 kwietnia. 

Wstrzymuje się działalność:

 • aquaparków,
 • basenów, siłowni, klubów i centrów fitness (z wyłączeniem tych, przeznaczonych dla pacjentów lub członków kadry narodowej polskich związków sportowych)
 • stoków narciarskich
 • obiektów sportowych (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności)

   

15 kwietnia 2021 r.  w Dzienniku Ustaw zaktualizowano rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące obostrzeń obowiązujących w okresie epidemii (Dz.U. r. 2021, poz. 700). Dotychczasowe zakazy i nakazy dotyczące sportu zostały nieco złagodzone.

Do dnia 25 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego, jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

 

Na skutek powyższego dopuszczalne jest uprawianie sportu:

 • zawodowego - czyli taki w przypadku, którego zawodnicy za jego uprawianie otrzymują wynagrodzenie przekraczające koszty uczestnictwa i stanowiące znaczącą część dochodów dla sportowca (koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie w ramach sportu zawodowego),
 • przez stypendystów sportowych,
 • kadrowiczów narodowych lub reprezentantów olimpijskich, paraolimpijskich,
 • w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie o sporcie,
 • zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,
 • dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Do dnia 25kwietnia 2021r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z) jest dopuszczalne po spełnieniu następujących warunków:

1) działalność dotyczy obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w miejscu, w którym jest prowadzona działalność, może przebywać nie więcej niż 25 osób, albo

2) działalność dotyczy obiektów sportowych na potrzeby sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub osób, o których mowa w ust. 16 pkt 1, i jest prowadzona bez udziału publiczności.

Wg nowych zasad będą działać m.in.

- pływalnie Yntka i Akwarium – nieczynne  (za wyjątkiem członków kadry narodowej)

- siłownia na Bushido i w hali widowisko-sportowej w Rybniku-Boguszowicach  - nieczynne

- hale sportowe i boiska pozostające w zarządzie MOSiR Rybnik – zamknięte (za wyjątkiem sportu zawodowego bez udziału publiczności)

Za utrudnienia przepraszamy.