Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

MOSiR Rybnik zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.mosir.rybnik.pl.

Data publikacji serwisu internetowego: 3 kwietnia 2003 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 1 luty 2020 r.

Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłąnczeń wymienionych poniżej:

  1. Na stronach internetowych znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
  2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  3. Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
  4. Na stronach internetowych występują niejasne opisy linków.
  5. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
  6. Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
  7. Dokumenty opublikowane przed 31 marca 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania

zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono 5 maja 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marek Pietras, adres poczty elektronicznej sport.rybnik@gmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem 32 422 78 53 w. 23.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK ADMINISTARCJI MOSIR RYBNIK UL. GLIWICKA 72

1. Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne, bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.

Budynek nie posiada windy – dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz

i pomieszczenia na poziomie parteru.

3. Opis dostosowań:

Punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru w biurze po lewej stronie od wejścia głównego i jest oznakowany.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu po prawej stronie od wejścia na poziomie przyziemia.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:

Administracja MOSiR posiada własny parking, który znajduje się po lewej stronie na końcu wewnętrznej drogi biegnącej wzdłuż budynku. Jedno stanowisko jest dostosowane do osób niepełnosprawnych i odpowiednio oznakowane.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

Brak takiej możliwości

7. Informacje dodatkowe:

W budynku administracji MOSiR nie ma pętli indukcyjnej.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla.